دانلود واپیپرهای زیبا

تست هوش جالب مادر و دختر

۳۰ تیر ۱۳۹۷

سایت تفریحی دانلود والپیپر های زیبا

دو مادر و دو دختر رفتن برای غذا خوردن ، هر کس یک همبرگر خورد. با این حال فقط سه همبرگر خورده شد. چه طور ممکنه ؟

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

جواب :

در مجموع ۳ نفر وجود دارد.

مادربزرگ، مادر و دختر.

از این رو ۲ مادر ( مادربزرگ و مادر ) و ۲ دختر ( مادر و دختر ).


سایت تفریحی دانلود والپیپر های زیبا